ZCC Reglement 2018

WEDSTRIJDREGLEMENT 2018

1. Algemeen
De Zomer-Club-Competitie (ZCC) District ZuidWest is een meerdaagse competitie tussen bij de NJBB aangesloten petanque verenigingen binnen het district. Ieder verenigingsteam bestaat uit 4 personen.
Het winnende team van de 1ste klasse mag zich een jaar Zomer Club Kampioen van District ZuidWest noemen.

2. Organisatie
De ZCC wordt georganiseerd door of namens de coördinator wedstrijdzaken District ZuidWest van de NJBB.
a. De ZCC wordt gespeeld op zaterdag, op vaste speeldata en aanvangstijd 13:30 uur. Er kunnen dan meerdere deelnemende teams op een terrein aanwezig zijn.
b. De speeldata worden vermeld in de jaarlijkse startbrief.
c. De ontvangende vereniging heeft de wedstrijdleiding, verzorgt de arbitrage en zorgt voor de benodigde meetapparatuur. De ontvangende vereniging verzorgt ook de uitslagen die op maandag bij de wedstrijdleider ZCC binnen moeten zijn.
d. Van de vastgestelde data van de wedstrijden mag niet worden afgeweken. Als uitzondering kan in overleg met de tegenstander en goedkeuring van de wedstrijdleider ZCC, een wedstrijd EERDER worden gespeeld. Dus NIET later dan de vastgestelde datum.

3. Aankondiging
Voor 1 december, voorafgaand aan het jaar van de competitie maakt het district de speeldata bekend en de datum voor de verenigingen, wanneer zij hun teams moeten hebben opgegeven.

4. Inschrijving
a. Elke vereniging mag meerdere teams inschrijven.
Ieder teamlid dient in het bezit te zijn van een geldige wedstrijdlicentie bij de vereniging waarvoor het lid deelneemt aan deze competitie.
b. Het inschrijfformulier dient te bevatten de volledige samenstelling van de teams met namen, voorletters, licentienummers en naam van de vereniging, onder aanduiding van de teamcaptain.
Tevens dient de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon van de vereniging vermeld te worden.
c. De verenigingen dienen hun teams op volgorde van sterkte op te geven, door hun teams als zodanig van een nummer te voorzien. De plaatsen en klasseringen die door een team zijn behaald komen toe aan de vereniging waarvoor dit team is uitgekomen.
d. De hoogte van het inschrijfgeld wordt jaarlijks door het bondsbureau van de NJBB vastgesteld.
De vereniging ontvangt een factuur van het totaal bedrag van het bondsbureau.
e. Het team verplicht zich de Zomer Club Competitie geheel uit te spelen.
Bij het niet uitspelen van de ZCC is de tuchtrechtspraak NJBB van toepassing.

5. Deelname / Toegankelijkheid
a. Inschrijving staat open voor alle verenigingen in District ZuidWest.
b. De teamleden dienen alle lid te zijn van dezelfde vereniging en in het bezit van een geldige wedstrijdlicentie voor die vereniging. Met de inschrijving nemen de verenigingen de verplichting op zich dat alle voor hun vereniging uitkomende teams de competitie tot het einde toe uitspelen.
c. Wordt een team teruggetrokken uit de competitie, dan worden alle door dit team gespeelde wedstrijden als niet gespeeld beschouwd en wordt dit team teruggezet naar de laatste plaats in de eindrangschikking.

6. Vervanging
a. Op alle competitiedagen is vervanging van twee spelers binnen het team toegestaan. In bijzondere gevallen, als kan worden aangetoond dat er meer dan twee spelers verhinderd zijn, beslist de wedstrijdleider ZCC. De invaller(s)dient (dienen)in het bezit te zijn van een geldige wedstrijdlicentie van dezelfde vereniging. Deze invallers dienen in principe van te voren bekend te zijn bij de wedstrijdleider ZCC .De naam en het licentienummer van een vervang(st)er dient schriftelijk te worden gemeld, voor de aanvang van de eerste partij, via het wedstrijdformulier bij de teamcaptain van de tegenpartij.
b. Een persoon, die voor een bepaald team is opgegeven, mag niet invallen in een ander team dat voor deze competitie is ingeschreven.
c. Een persoon, die reeds als invaller heeft gespeeld, mag nog slechts invallen in een team dat in dezelfde klasse uitkomt, of in een team van een hogere klasse. Dus niet meer in een lagere klasse.
d. Bij ongeval of ziekte, opgetreden na aanvang van de eerste partij, kan na overleg met en akkoord van de tegenstanders worden afgeweken van het gestelde onder 6b. en 6c. en 6d.

7. Niet opkomen / afgelasting
Indien een van de teams niet op de vastgestelde wedstrijddag verschijnt, heeft het aanwezige team de 6 partijen gewonnen met 13-6 en krijgt 2 wedstrijdpunten (zie bij 9. Wedstijdsysteem).
Het niet opgekomen team heeft iedere partij met 6-13 verloren.

8. Contactpersoon / teamcaptain
a. Elke vereniging geeft bij inschrijving, namens alle teams, een vaste contactpersoon op (bv. een bestuur- of wedstrijdcommissielid, het mag ook een teamcaptain zijn). Dit om een vlotte communicatie tussen de wedstrijdleider en de deelnemers te bevorderen.

De contactpersoon:
– is op de hoogte van de inhoud van dit reglement.
– maakt aan “zijn/haar” teamcaptain(s) de speelschema’s, tussenstanden e.d. bekend, die het istrict hem/haar doet toekomen. Tussenstanden zullen na elke speeldag op de website worden gepubliceerd (www.nlpetanque.nl/districtscompetities).
– zal de deelnemerslijsten voor het begin van de competitie toegezonden krijgen en er zorg voor dragen dat deze lijsten bij elke thuiswedstrijd aanwezig zijn.
– is er voor verantwoordelijk, dat het ingevulde en ondertekende wedstrijdformulier (bij een thuiswedstrijd) zo snel mogelijk (bij voorkeur digitaal) wordt opgestuurd naar de wedstrijdleider ZCC.

b. De teamcaptain:
– is op de hoogte van de inhoud van dit reglement
– is ervoor verantwoordelijk dat voor de aanvang van de eerste partij het ingevulde wedstrijdformulier wordt overlegd aan de teamcaptain van de tegenpartij. Op dit formulier staan de deelnemers, de naam en licentienummer van een (evt.) vervang(st)er en wie welke partij zal spelen.
– houdt de uitslagen bij op het wedstrijdformulier (bij een thuiswedstrijd).
– parafeert samen met de teamcaptain van de tegenpartij de einduitslag van de teamontmoeting.
Per teamontmoeting wordt 1 wedstrijdformulier ingevuld.
– van de thuisspelende team draagt er zorg voor dat dit ingevulde en ondertekende wedstrijdformulier zo snel mogelijk in het bezit komt van de contactpersoon van de vereniging dan wel zendt dit rechtstreeks naar de competitieleider ZCC.
Contactpersoon en teamcaptain kunnen uiteraard dezelfde persoon zijn.

9. Wedstrijdsysteem Algemeen
De ZCC speelt zich, afhankelijk van het aantal deelnemende teams, af in klassen, met 2 poules van 4 teams per klasse. Het is toegestaan dat er wordt afgeweken van het aantal poules en teams per poule.
a. Op elke speeldag speelt elk team een aantal partijen (totaal 6) tegen een ander team:
– 1e ronde: 1 triplette en 1 tête à tête
– 2e ronde: 2 doubletten
– 3e ronde: 2 doubletten (in een andere samenstelling als in de 2de ronde).
b. Iedere gewonnen partij die een team behaalt levert 1 partijpunt op. Na afloop van de teamontmoeting kan de uitslag variëren tussen 0-6 en 6-0. Het team dat na de teamontmoeting de meeste partijpunten blijkt te hebben behaald krijgt 2 wedstrijdpunten. Bij een uitslag van 3-3 krijgen beide teams 1 wedstrijdpunt.
c. De eindrangschikking binnen de poules wordt bepaald door:
– het aantal wedstrijdpunten, indien gelijk
– het aantal partijpunten, indien gelijk
– het onderlinge resultaat van de teamontmoetingen in wedstrijdpunten, indien gelijk
– het onderlinge resultaat van de teamontmoetingen in partijpunten, indien gelijk
– het algemeen saldo.
d. Het laagst geëindigde team in elke poule van de 1ste klasse degradeert rechtstreeks naar de 2de klasse. Het hoogst geëindigde team in elke poule in de 2de klasse promoveert rechtstreeks naar de 1ste klasse. Eenzelfde regeling geldt eventueel voor een 2de /3de (e.v.) klasse overgang.
e. Als er in een klasse slechts sprake is van alleen één poule, klasse A dan promoveren de nummers 1 en 2 rechtstreeks naar de daarboven liggende klasse ten koste van het laagst geëindigde team uit de klasse A en klasse B van de bovenliggende klasse..
f. De ZCC is een buitencompetitie. Afhankelijk van het weer (kou, neerslag) is het toegestaan de speeldag in de binnenaccommodatie af te werken. Dit is dan een beslissing van de teamcaptains van beide teams samen. Als er geen overeenstemming mogelijk is, dan wordt er buiten gespeeld.

10. Wedstrijdsysteem Play-offs
a. De hoogst geëindigde teams in beide poules van de 1ste klasse spelen onderling om het Districtskampioenschap.
b. De hoogst geëindigde teams in de beide poules van de 2de klasse spelen onderling om het kampioenschap van deze klasse.
c. Het als 3de geëindigde team in de 1ste klasse (poule A) speelt tegen het als 2de geëindigde team in de 2de klasse (poule B) om een plaats in de 1ste klasse.
d. Het als 3de geëindigde team in de 1ste klasse (poule B) speelt tegen het als 2de geëindigde team in de 2de klasse (poule A) om een plaats in de 1ste klasse.
e. Eenzelfde regeling als in 10c. en 10d. geldt eventueel voor een 2de /3de klasse voor overgang.
f. Als het aantal teams in een poule afwijkt van het aantal teams zoals in het wedstrijdsysteem is opgenomen, beslist de wedstrijdleider ZCC over het spelen van de play-offs.
g. Einduitslag binnen de poules wordt bepaald door:
– het aantal wedstrijdpunten, indien gelijk
– het aantal partijpunten, indien gelijk
– het algemeen saldo.

11. Prijzen/Prijsuitreiking
a. Er worden prijzen beschikbaar gesteld voor de winnaars van alle poules.
b. Er is een wisselbeker beschikbaar voor de kampioen van de eerste klasse. Indien een vereniging 3 maal aaneengesloten of 5 maal in totaal de wisselbeker in dezelfde klasse heeft gewonnen wordt zij de eigenaar van deze beker.
c. Op de dag van de play-offs worden de prijzen uitgereikt.